Instrumentet ndërkombëtare
Nenet
Instrumentet ndërkombëtare KEDNJ
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj
Nenet
Neni 2 .1

 E drejta për jetën

1. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i merret jeta qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjyqësor me vdekje, pas dënimit për një krim për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj.

Ligjet
Nenet
Ligjet KPPK
Kodi i Procedurës Penale i Kosovës Nr. 04/L-123 - 2012
Nenet Neni 386

Vërtetimi i gabueshëm ose jo i plotë i gjendjes faktike

1. Aktgjykimi mund të kundërshtohet për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike.

2. Vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike ekziston kur gjykata ka vërtetuar gabimisht ndonjë fakt të rëndësishëm apo kur përmbajtja e dokumentit, procesverbalit mbi provat e shqyrtuara ose të incizimit teknik vënë në pikëpyetje saktësinë ose bazueshmërinë e vërtetimit të fakteve të rëndësishme.

3. Vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston kur gjykata nuk ka vërtetuar ndonjë fakt të rëndësishëm.

Nenet Neni 387

Ankesa kundër aktgjykimit lidhur me vendimin mbi sanksionin penal dhe vendimeve të tjera

1. Ndaj aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë lidhur me vendimin mbi shqiptimin e dënimit ose vërejtjes gjyqësore kur gjykata, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat përkatëse, përkundër mostejkalimit të kompetencave ligjore nuk e ka caktuar drejt dënimin ose vërejtjen gjyqësore.

2. Ndaj aktgjykimit gjithashtu mund të ushtrohet ankesë kur gjykata ka zbatuar ose nuk ka zbatuar dispozitat për zbutjen ose lirimin nga dënimi apo të vërejtjes gjyqësore.

3. Vendimi për masën e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues të personave të varur nga droga ose alkooli ose për konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale mund të kundërshtohet kur gjykata, përkundër faktit se nuk ka bërë shkelje të nenit 385, nën-paragrafi 1.5. i këtij Kodi, ka marrë vendim jo të drejtë ose nuk e ka shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm me rehabilitim për personat e varur nga droga ose alkooli ose masën për konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, përkundër ekzistimit të bazës ligjore për këtë.

4. Ndaj vendimit mbi shpenzimet e procedurës penale mund të ushtrohet ankesë kur gjykata për shpenzimet e tilla ka vendosur në mënyrë jo të drejtë ose në kundërshtim me dispozitat e këtij Kodi.

5. Ndaj vendimit mbi kërkesën pasurore juridike ose vendimit mbi publikimin e aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë kur gjykata për çështjet e tilla ka marrë vendim në kundërshtim me dispozitat ligjore.

Praktika gjyqësore e GjEDNj
Decision Rasti Rantsev v. Qipros dhe Rusise (aplikimi nr. 25965/04) 10/05/2010

Rasti u inicua me një kërkesë (nr. 25965/04) kundër Republikës së Qipros dhe Federatës Ruse të paraqitur në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore ("Konventa") nga një rus kombëtar, z. Nikolay Mikhaylovich Rantsev ("kërkuesi"), më 26 maj 2004.

Aplikanti u ankua në bazë të neneve 2, 3, 4, 5 dhe 8 të Konventës për mungesën e hetimit të mjaftueshëm për rrethanat e vdekjes së vajzës së tij, mungesën e mbrojtjes së duhur të vajzës së tij nga policia qipriote ndërsa ajo ishte akoma gjallë dhe dështimi i autoriteteve qipriote të mos ndërmarrin hapa për të ndëshkuar ata që janë përgjegjës për vdekjen dhe keqtrajtimin e së bijës. Ai gjithashtu u ankua në bazë të Neneve 2 dhe 4 për dështimin e autoriteteve ruse për të hetuar dyshimin e trafikimit të vajzës së tij dhe vdekjen e mëpasme dhe për të ndërmarrë hapa për ta mbrojtur atë nga rreziku i trafikimit. Më në fund, ai u ankua në bazë të nenit 6 të Konventës për procedurat e kërkimit dhe mungesën e pretenduar të qasjes në gjykatë në Qipro.

Gjykata vendosi që nuk ka asnjë shkelje të detyrimit pozitiv të autoriteteve Qipriote për të mbrojtur të drejtën e jetës së zonjës Rantseva sipas nenit 2 të Konventës.

Gjykati vendosi se ka pasur një shkelje procedurale të Nenit 2 të Konventës nga Qipro për shkak të mos kryerjes së një hetimi efektiv mbi vdekjen e Znj Rantseva, po ashtu konstatoi se  ka pasur një shkelje të nenit 4 të Konventës nga Qipro duke mos i mbështetur zonjës Rantseva një mbrojtje praktike dhe efektive kundër trafikimit dhe shfrytëzimit në përgjithësi dhe duke mos marrë masat e duhura specifike për ta mbrojtur atë.

Raportet me rekomandime të IAP
Nuk ka rezultat