Instrumentet ndërkombëtare
Nenet
Nuk ka rezultat
Ligjet
Nenet
Ligjet LH
Ligji për të Huajt Nr. 04/L-219 dhe LIGJI Nr. 06/L -036 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 04/L-219 PËR TË HUAJT
Nenet Neni 53

1. Qëndrimi i përhershëm nuk i lejohet të huajit i cili: 1.1. ka qenë i dënuar për vepër penale brenda ose jashtë territorit të Republikës së Kosovës; 1.2. nuk posedon mjete financiare për jetesë; 1.3. nuk ka banim të siguruar; 1.4. nuk ka sigurim shëndetësor; 1.5. paraqet rrezik ndaj rendit juridik, sigurisë kombëtare ose shëndetit publik. 2. Dënimi për vepër penale në kuptim të nën-paragrafit 1.1. të paragrafit 1. të këtij neni nuk përfshin: 2.1. dënimin për vepër penale me gjobë ose deri në gjashtë (6) muaj heqje lirie, nëse gjykata ka shqiptuar dënimin me kusht; 2.2. dënimin për vepër penale të shqiptuar nga një gjykatë e huaj nëse vepra në fjalë nuk konsiderohet vepër penale në Republikën e Kosovës ose nëse dënimi është shqiptuar në bazë të një procedure e cila nuk është konform standardeve evropiane të së drejtës penale, veçanërisht me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore; dhe 2.3. dënimin për vepër penale të shlyer në mënyrë legjitime nga evidenca e të dënuarve.

Ligjet LAP
Ligji për Avokatin e Popullit Nr. 05/L -019
Nenet Neni 16 para 1

1. Avokati i Popullit ka kompetenca për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik a juridik lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me kushtetutë, ligje dhe akte tjera, si dhe me instrumente ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, veçanërisht me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke përfshirë veprimet apo mosveprimet që paraqesin keqpërdorim të autoritetit.

Ligjet LCKSHF
Ligji Nr. 02/L-65 CIVIL KUNDËR SHPIFJES DHE FYERJES
Nenet Neni 2

2.1. Ky Ligj do të interpretohet në mënyrën e cila siguron se aplikimi i dispozitave të tij e maksimalizon parimin e lirisë së shprehjes dhe do të jetë në pajtim me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, siç zbatohet në praktikat ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 2.2. Në rast të ndonjë konflikti në mes të këtij ligji dhe Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, do të zbatohet Konventa dhe praktika ligjore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Ligjet LAI
LIGJI NR. 03/L-063 LIGJI PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË
Nenet Neni 2 para 5

2.5 AKI-ja respekton parimet e Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore, dhe parimet tjera relevante të pasqyruara në instrumentet ligjore të njohura ndërkombëtarishtë dhe kryen aktivitetet e veta në pajtueshmëri me to.

Praktika gjyqësore e GjEDNj
Decision BAKA v. HUNGARY Application no. 20261/12

Aplikanti u ankua se atij i ishte mohuar qasja në një gjykatë për të mbrojtur të drejtat e tij në lidhje me shkarkimin e tij të parakohshëm si President i Gjykatës Supreme. Ai pretendoi se shkarkimi i tij ishte rezultat i legjislacionit në nivel kushtetues, duke e privuar atë nga çdo mundësi për të kërkuar shqyrtim gjyqësor, qoftë edhe nga Gjykata Kushtetuese.

          Gjykata vendosi se ka pas shkelje te nenit 6 § 1 te Konventes, gjithashtu edhe të nenit 10 të konventës

Decision Sejdić dhe Finci kundër Bosnje dhe Hercegovinës

Sejdić dhe Finci kundër Bosnje dhe Hercegovinës (27996/06 dhe 34836/06) ishte një çështje e vendosur nga Dhoma e Madhe e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Dhjetor 2009, që konstatoi shkelje të nenit 14 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut të marra në lidhje me nenin 3 të Protokollit Nr. 1 të saj, në lidhje me rregullimet e Kushtetutës së Bosnjës dhe Hercegovinës në lidhje me Dhomen e Popujve të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe një shkelje të nenit 12 te Protokollit Nr. 12 në lidhje me marrëveshjet kushtetuese të Presidencës së Bosnje dhe Hercegovinës