Instrumentet ndërkombëtare
Nenet
Nuk ka rezultat
Ligjet
Nenet
Ligjet LVBL
Ligji Nr. 02/L-51 PËR VEPRIMTARINË BOTUESE DHE LIBRIN
Nenet Neni 1

Qëllimi

1.1. Ky Ligj ka për qëllim:

5. Të ndikojë në krijimin e ndërgjegjes publike për vlerën dhe funksionin e librit si faktor parësor në formimin dhe informimin e personalitetit njerëzor, në transmetimin e dijeve, në përhapjen e kulturës dhe në nxitjen e hulumtimit shkencor-kulturor.

Nenet Neni 13

Për të popullarizuar, afirmuar dhe avancuar veprimtarinë botuese si dhe librin origjinal e të përkthyer të të gjitha zhanreve, organet dhe institucionet e nivelit qendror, institucionet qendrore të artit, shkencës dhe të kulturës, si dhe ato regjionale e lokale, sipas këtij ligji, janë te obliguara që çdo vit tё blejnë ose dhurohen për bibliotekat dhe nevojat e tyre; ndërsa organet dhe institucionet e kulturës për bibliotekat e tyre nga pesë 5 ekzemplarë të botuar, po atë vit, të botuesve të regjistruar në Ministrinë e Kulturës.

 

Ligjet LASHAK
LIGJI Nr. 05/L -038 PËR AKADEMINË E SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS
Nenet Neni 2

Themelimi dhe statusi

1. Akademia është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

2. Republika e Kosovës siguron kushte për punë dhe zhvillim të Akademisë.

3. Akademia është institucion i pavarur në fushën e shkencës dhe të artit

Nenet Neni 3

Veprimtaria e Akademisë

1. Veprimtaria e Akademisë është veprimtari e interesit të veçantë publik në Republikën e Kosovës.

2. Interesi i veçantë publik i Akademisë shprehet në ushtrimin e veprimtarisë së saj në fushën e shkencës dhe të artit, që përfshin promovimin, kultivimin, nxitjen dhe zhvillimin e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë artistike.

 

Nenet Neni 8

Qëllimi i Akademisë

1. Qëllimi i Akademisë është zhvillimi, nxitja, promovimi dhe avancimi i shkencës dhe i artit në Kosovë, nëpërmjet:

1.1. Realizimit të projekteve shkencore me interes për zhvillimin shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit;

1.2. Kujdesit për krijimin dhe avancimin e kuadrove shkencore, sidomos të brezit të ri;

1.3. Mbledhjes, sistemimit, ruajtjes dhe studimit të materialeve me interes të veçantë shkencor, sidomos të atyre që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe të kaluarën e Kosovës;

1.4. Pjesëmarrjes në formimin e politikave të veprimtarisë shkencore dhe të krijimtarisë artistike;

1.5 Vlerësimit të gjendjes ekzistuese dhe propozimit të masave për avancimin e mendimit shkencor dhe ngritjen e cilësisë së krijimtarisë artistike;

1.6. Shqyrtimit të problematikës së përgjithshme nga fushat e veprimtarisë shkencore dhe të krijimtarisë artistike;

1.7. Organizimit të punës kërkimore-shkencore me karakter teorik e praktik në fusha të ndryshme të dijes dhe të arteve përmes tubimeve, tryezave, këshillimeve, simpoziumeve, konferencave shkencore dhe formave përkatëse të shprehjes së krijimtarisë artistike, si ekspozitave, koncerteve, etj.

1.8. Botimit të publikimeve të rregullta dhe periodike nga fusha e shkencës dhe e artit, që financohen nga buxheti i Akademisë;

1.9. Bashkëpunimit me institucionet e Republikës së Kosovës dhe me institucionet ndërkombëtare nga fusha e shkencës dhe e artit;

1.10. Ndihmës për përhapjen e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë artistike jashtë vendit;

1.11. Përmirësimit të vazhdueshëm të kushteve të punës të anëtarëve të Akademisë;

1.12. Zhvillimit të hulumtimeve me interes të veçantë publik e shkencor;

1.13. Ndërmarrjes së veprimeve në interes të veçantë për Kosovën, në mbështetje të së drejtës dhe të detyrimit të Akademisë për të qenë institucion këshillues për zhvillimin e shkencës dhe të artit në Kosovë, në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit.

Praktika gjyqësore e GjEDNj
Decision Rasti MÜLLER dhe Tjeret kunder. Zvicerres (aplikimi nr. 10737/84) 24/05/1988

Rasti iu referua Gjykatës nga Komisioni Evropian i të Drejtave të Njeriut ("Komisioni") dhe nga Qeveria e Konfederatës Zvicerane ("Qeveria") më 12 dhjetor 1986 dhe 25 shkurt 1987 respektivisht, brenda periudhës tremujore të përcaktuara në nenin 32 1 dhe nenin 47 (neni 32-1, neni 47) i Konventës. Filloi në një kërkesë (nr. 10737/84) kundër Zvicrës të paraqitur pranë Komisionit në bazë të nenit 25 (neni 25) nga nëntë shtetas zviceranë - Z. Josef Felix Müller, Z. Charles Descloux, Z. Michel Gremaud, Z. Paul Jacquat, Z. Jean Pythoud, Zonja Geneviève Renevey, Z. Michel Ritter, Z. Jacques Sidler dhe Z. Walter Tschopp - dhe një shtetas kanadez, Z. Christophe von Imhoff, më 22 korrik 1983.

Aplikuesi i parë, Josef Felix Müller dhe nëntë aplikantë të tjerë ekspozuan punimet e tyre në galeritë private dhe muzetë. Në 1981, nëntë aplikantët e tjerë montuan një ekspozitë të artit bashkëkohor në Fribourg në ish Seminarin e Madh, një ndërtesë e planifikuar të shkatërrohej. Mbi tre netë, Müller shfaqi tre piktura në këtë vend. Ekspozita ishte e hapur për të gjithë pa tarifat e pranimit. Tre piktura të montuara në ekspozitë, përshkruanin fallatio, sodomi dhe seks me kafshët. Katalogu (i shtypur posaçërisht për vrojtimin) përmbante riprodhime fotografike të pikturës. Prokurori, duke vepruar në lidhje me informacionin në lidhje me reagimin e dhunshëm mbi pikturat në shfaqje solli hetime dhe akuza për ekspozitën dhe ekspozuesit. Prokurori kryesor publik ngriti procedurë duke kërkuar që pikturat të shkatërroheshin me arsyetimin se ishin të pahijshme. Pas procedurave penale, pikturat u konfiskuan dhe kërkuesit u gjobitën. Piktura u kthyen më vonë.

Gjykata vendosi që bindja e aplikantëve të mos shkelte nenin 10 (neni 10) i Konventës. Në këtë dritë, Gjykata vendosi që konfiskimi i pikturave nuk cenonte nenin 10 (neni 10) i Konventës.

Raportet me rekomandime të IAP
Decision Ankesa nr. 186/2017 Arben Hajrullahu

Raport  me rekomandime përkitazi me pretendimet e ankuesit për trajtim të pa barabartë të kandidatëve, në konkursin publik të datës 24 nëntor 2016, të shpallur nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, për zgjedhjen e personelit akademik për mësimdhënës, në Fakultetin Filozofik

Hap rekomandimin