Instrumentet ndërkombëtare
Nenet
Nuk ka rezultat
Ligjet
Nenet
Ligjet KDM
Kodi nr. 06/l-006 i drejtësisë për të mitur
Nenet Neni 99

Aftësimi profesional dhe punësimi

1. Gjatë kohës së mbajtjes së dënimit, të miturve u ofrohet aftësim i duhur profesional i bazuar në njohuritë e tyre, shkathtësitë, interesimet dhe punën që është duke e kryer, varësisht prej mundësive të institucionit korrektues. Bazat e trajtimit përfshijnë punën e dobishme edukative me shpërblim përkatës, lehtësimin dhe inkurajimin e kontakteve me jashtë të të miturve përmes  letrave, telefonit, pranimin e vizitave, vizitave në shtëpi, aktiviteteve sportive dhe ofrimit të kushteve të nevojshme për kryerjen e ritualeve fetare.

Nenet Neni 105

Të drejtat e të miturit të garantuara gjatë ekzekutimit të masas edukative institucionale dhe burgimit për të mitur

1. I mituri ndaj të cilit ekzekutohet masa edukative institucionale dhe burgimit pët të mitur ka të drejtë por duke mos u kufizuar në:

1.21. ushtrimin e fesë;

Praktika gjyqësore e GjEDNj
Decision Rasti Sinan Işık k. Turqise (21924/05) 02/02/2010

Rasti u inicua një kërkesë (nr. 21924/05) kundër Republikës së Turqisë të paraqitur në Gjykatë, në bazë të nenit 34 të Konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore ("Konventa") nga një shtetas turk, z. Sinan Işık ("kërkuesi"), më 3 qershor 2005.

Aplikanti pretendoi, veçanërisht, se mohimi i kërkesës së tij për ta zëvendësuar fjalën "Islam" në kartën e identitetit të tij me emrin e besimit të tij "Alevi" shkelte nenin 9 të Konventës. Ai gjithashtu pretendoi një shkelje të neneve 6 dhe 14 të Konventës.

Gjykata vendosi se ka pasur një shkelje të nenit 9 të Konventës.

Raportet me rekomandime të IAP
Nuk ka rezultat