Të drejtat dhe liritë themelore

Rreth udhëzuesit

Ky Udhëzues ilustron ankorimin e të drejtave të njeriut të garantuara me Kapitullin II të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke bërë lidhje konkrete të të drejtave dhe lirive themelore, respektivisht nenit 23 deri 56 të Kushtetutës, me:

  • Instrumentet ndërkombëtare të zbatueshme drejtpërsëdrejti në Republikën e Kosovës (neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës)
  • Legjislacionin e zbatuar parësor dhe
  • Praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ)

Udhëzuesi është esencial për:

  • Të kuptuar lidhjet thelbësore ndërmjet të drejtave dhe lirive themelore të garantuara me Kushtetutë, Konventat ndërkombëtare të zbatueshme drejtpërsëdrejti në Kosovë, Ligje dhe praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së,
  • Identifikimin e standardeve ligjore, me të cilat rregullohen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut,
  • Hartimin e analizave dhe opinioneve juridike,
  • Njohjen e praktikës gjyqësore të GJEDNJ, dhe ndihmon në interpretimin e të drejtave të njeriut në harmoni me vendimet gjyqësore të GJEDNJ, etj.