Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (OZHQ) në lidhje me të drejtat e njeriut

Instrumentet ndërkombëtare
Nenet
Instrumentet ndërkombëtare KEFDG
Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas
Nenet
Neni 2

2
Shtetet Palë dënojnë diskriminimin ndaj grave në të gjitha format e saj, bien dakord të ndjekin me të gjitha mjetet e duhura dhe pa vonesë një politikë të eleminimit të diskriminimit ndaj grave dhe, për këtë qëllim, të ndërmarrin:
2.a
Të mishërojë parimin e barazisë së burrave dhe grave në kushtetutat e tyre kombëtare ose legjislacionin tjetër të duhur, nëse ende nuk është i përfshirë në të dhe të sigurojë, përmes ligjit dhe mjeteve të tjera të përshtatshme, realizimin praktik të këtij parimi;
2.b
Të miratojë masa të duhura legjislative dhe të tjera, përfshirë sanksione kur është e përshtatshme, duke ndaluar çdo diskriminim ndaj grave;

Neni 2.a

 (a) Të përfshijnë në kushtetutat e tyre kombёtare ose në ndonjё dispozitë tjetër ligjore të përshtatshme, parimin e barazisë sё burrit dhe të gruas, po qe se ende nuk ёshtё bёrё, dhe të sigurojnë nёpёrmjet legjislacionit dhe masave tё tjera të përshtatshme zbatimin praktik të këtij parimi;

Neni 2.b

(b) Të miratojnё masa ligjore dhe masa të tjera të përshtatshme duke përfshirё edhe sanksione, po qe se ёshtё e nevojshme, duke ndaluar çdo formё tё diskriminimit ndaj grave;

Neni 2.c

(c) Të vendosin një mbrojtje gjyqёsore të të drejtave të grave, mbi bazёn e barabartё me burrat, dhe të sigurojnё, nёpёrmjet gjykatave kombёtare kompetente dhe institucioneve të tjera publike, mbrojtjen efektive të grave kundёr çdo veprimi diskriminues;

Neni 2.f

 (f) Të marrin të gjitha masat e përshtatshme, duke përfshirë legjislacionin, për tё ndryshuar ose shfuqizuar ligjet ekzistuese, rregulloret, zakonet apo praktikat të cilat përbëjnё diskriminimin ndaj gruas;

Neni 3

 Shtetet palë do të marrin tё gjitha masat e përshtatshme në të gjitha fushat, sidomos në ato politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore, duke përfshirë edhe legjislacionin, për të siguruar zhvillimin e plotё dhe pёrparimin e grave me qëllim që t'u garantojnё atyre ushtrimin dhe gëzimin e të drejtave e të lirive themelore tё njeriut mbi bazën e barazisë me burrat.

Neni 6

Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme, duke përfshirë legjislacionin, për luftimin e tё gjitha formave tё trafikut tё grave dhe tё shfrytёzimit tё prostitucionit të grave.

Neni 15.1

 1. Shtetet palë i njohin gruas barazinё me burrin pёrpara ligjit.

Neni 15.2

 2. Shtetet palë i njohin gruas, në fushёn civile, zotёsi juridike të njëjtё me atё të burrit dhe mundёsi të njëjta për ta ushtruar këtë zotёsi. Ato i njohin asaj në mënyrë të veçantë të drejta të barabarta pёr tё lidhur kontrata dhe pёr tё administruar pasuri e i trajtojnё njёsoj në të gjitha fazat e procedurёs gjyqёsore.

Article 15.3

3. Shtetet palë janë të mendimit se çdo kontratё ose çdo dokument tjetër privat, i çfarёdo lloji qoftё, që ka për efekt juridik të synojё kufizimin e zotёsisё juridike të gruas, duhet të konsiderohet i paqenё.

Neni 15.4

4. Shtetet palë u njohin burrit edhe gruas tё drejta të njëjta lidhur me legjislacionin që trajton të drejtën e personave për të lёvizur lirisht, si dhe për të zgjedhur vendbanimin dhe banesёn e tyre.

Neni 3

Shtetet palë do të marrin tё gjitha masat e përshtatshme në të gjitha fushat, sidomos në ato politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore, duke përfshirë edhe legjislacionin, për të siguruar zhvillimin e plotё dhe pёrparimin e grave me qëllim që t'u garantojnё atyre ushtrimin dhe gëzimin e të drejtave e të lirive themelore tё njeriut mbi bazën e barazisë me burrat.

Neni 18 1.

Shtetet palë zotohen t'i paraqesin Sekretarit të Përgjithshëm tё Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara, për t'u shqyrtuar nga Komiteti, një raport lidhur me masat legjislative, gjyqёsore, administrative dhe me masat e tjera që kanë miratuar për t'u dhёnё efekt dispozitave të kësaj Konvente si dhe lidhur me pёrparimet e bëra në këtë drejtim:

Neni 18 1. a

(a) Brenda një viti pas hyrjes sё Konventёs nё fuqi nё shtetin pёrkatёs,

Neni 18.1.b

 (b) Pastaj, të paktёn çdo katёr vite, si dhe me kërkesën e Komitetit.

Instrumentet ndërkombëtare PNDCP
Pakti Nderkombëtar pët të Drejtat civile dhe Politike
Nenet
Neni 3

 Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё sigurojnё tё drejtёn e barabartё tё burrit dhe tё gruas lidhur me gëzimin e tё gjitha tё drejtave civile dhe politike tё përcaktuara në kёtё Pakt

Instrumentet ndërkombëtare DUDNJ
Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut
Nenet
Neni 2.

Secili gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, besimit fetar, mendimit politik ose tjetër, origjinës kombëtare a shoqërore, pasurisë, lindjes ose tjetër. Asnjë dallim nuk do të bëhet në bazë të statusit politik, juridik ose ndërkombëtar të shtetit ose vendit të cilit i përket çdo njeri, qoftë kur shteti ose vendi është i pavarur, qoftë nën kujdestari, qoftë jo vetëqeverisës ose që gjindet në çfarëdo kushtesh të tjera të kufizimit të sovranitetit.

 

Ligjet
Articles
Nuk ka rezultat