Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (OZHQ) në lidhje me të drejtat e njeriut

Instrumentet ndërkombëtare
Nenet
Instrumentet ndërkombëtare KEFDG
Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas
Nenet
14 (1)

1. Shtetet palë marrin parasysh problemet e veçanta që u shtrohen grave fshatare dhe rolin e rёndёsishёm që luajnё këto gra për mbijetesёn ekonomike të familjeve të tyre, duke pёrfshirё punёn e tyre në sektorёt jomonetarё të ekonomisё. Ato marrin të gjitha masat e përshtatshme për të siguruar zbatimin e dispozitave të kësaj Konvente në dobi të grave të zonave bujqёsore.

Ligjet
Articles
Nuk ka rezultat