decisionsOverview*

Praktika gjyqësore e GjEDNj
Boyid k. Belgjikës Aplikacioni Nr. 23380/09. (2015)

Boyid k. Belgjikës Aplikacioni Nr. 23380/09. (2015)

Dhoma e Madhe e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut e anuloi aktgjykimin e Dhomës në rastin Bouyid kundër Belgjikës duke gjetur shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së mbi aspektin thelbësor të çështjes, dhe duke vendosur  se ankuesit në Bouyid kishin qenë viktima të trajtimit degradues në duart e policisë belge. Gjykata në këtë çështje i referohet në mënyrë shprehimore edhe të drejtës së dinjitetit të njeriut. 

 

ECtHR, Nachova and others v. Bulgaria

Nachova kundër Bullgarisë (Nachova v. Bulgaria) kishte të bënte me dy Romë që u vranë ndërsa i iknin policisë ushtarake që kërkonte t’i arrestonte për shkak të largimit pa leje.  Në kohën e incidentit, oficeri që vrau viktimat bërtiti “jevgj të mallkuar” tek një komshi i tyre. GJEDNJ-ja konstatoi se shteti kishte shkelur të drejtën e jetës së viktimave (sipas Nenit 2 të KEDNJ-së), jo vetëm materialisht, por edhe proceduralisht për moshetimin e përshtatshëm të vdekjeve. U konstatua se moshetimi përbënte gjithashtu shkelje të Nenit 2 së bashku me të drejtën për të mos u diskriminuar përderisa shteti kishte detyrimin për të hetuar motive të mundshme të diskriminimit

(ECtHR, Opuz v. Turkey (No. 33401/02), 9 June 2009)

Opuz kundër Turqisë (Opuz v. Turkey), GJEDNJ-ja bëri një konstatim të një diskriminimi të tërthortë për shkak të gjinisë, së bashku me të drejtën e jetës dhe mospësimin e trajtimit çnjerëzor dhe poshtërues sepse policia dhe gjyqësori kishin dështuar në zbatimin e përshtatshëm të ligjit që lidhej me dhunën në familje.

Goodwin v. UK, [GC] (No. 28957/95), 11 July 2002

Christine Goodwin kundër MB (Christine Goodwin v. UK) dhe I kundër MB (I v. UK) kishin fakte shumë të ngjashme.  Kërkuesit, të cilët të dy kishin kryer operacione për ndryshimin e gjinisë nga mashkull në femër, u ankuan se qeveria refuzonte të lejonte ndryshimin e certifikatave të tyre të lindjes për të reflektuar gjininë. Megjithëse dokumentet e tjera dhe emri i kërkuesit mund të ndryshoheshin, certifikatat e lindjes përdoreshin akoma për qëllime të caktuara ku gjinia ishte ligjërisht e rëndësishme si p.sh. fusha e punësimit ose daljes në pension, që do të thotë se kërkuesi do të përballej me bezdi dhe poshtërim në rastet kur do t’i duhej të tregonte gjininë e tij të njohur ligjërisht si mashkullore. GJEDNJ-ja (duke ndryshuar jurisprudencën e kaluar) vendosi se kjo përbënte shkelje të të drejtës për respektimin e jetës private dhe të drejtën për tu martuar sipas Nenit 12, por nuk vazhdoi të shqyrtonte nëse kishte pasur shkelje të Nenit 14.

Turan Cakir kundër Belgjikës (Numrat 44256/06), 10 Mars 2009

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-2659720-2907427%22]}

Në çështjen Turan Cakir kundër Belgjikës (Turan Cakir v. Belgium), kërkuesi u ankua për brutalitet nga ana e policisë gjatë arrestimit të tij/saj, me shkaktimin e lëndimeve të ashpra, shoqëruar me kërcënime dhe fyerje raciste. GJEDNJ-ja konstatoi se dhuna e shkaktuar shkelte të drejtën e kërkuesit për të mos pasur trajtim poshtërues dhe çnjerëzor (sipas Nenit 3 të KEDNJ-së). Ajo konstatoi gjithashtu se moshetimi i duhur nga ana e shtetit i ankimeve për keqtrajtim të kërkuesit shkelte detyrimet procedurale të shtetit sipas po të njëjtit nen. Krahas kësaj, ajo konstatoi se moshetimi gjithashtu përbënte shkelje të Nenit 3 së bashku me të drejtën për të mos u diskriminuar.

Gaygusuz kundër Austrisë (Nr. 17371/90), 16 Shtator 1996 (ECtHR, Gaygusuz v. Austria (No. 17371/90), 16 September 1996)

Në çështjen Alujer Fernandez dhe Caballero García kundër Spanjës (Alujer Fernandez and Caballero García v. Spain) kërkuesit u ankuan se, ndryshe nga Katolikët, ata nuk ishin në gjendje të caktonin një pjesë të tatimit të tyre mbi të ardhurat direkt për kishën e tyre. GJEDNJ-ja konstatoi se çështja ishte e papranueshme sipas fakteve sepse kisha e kërkuesit nuk ishte në një pozitë të krahasueshme me Kishën Katolike sepse ata nuk ia kishin bërë këtë kërkesë qeverisë dhe sepse qeveria kishte një marrëveshje reciproke në fuqi me Vatikanin.

WELLER v. HUNGARY (Application no. 44399/05) 31/03/2009

Në çështjen Weller vs Hyngary, një grua Rumune u martua me një Hungarez, dhe të dy bashkëshortët patën katër fëmijë. Ajo nuk ishte e përshtatshme që të kërkonte shpërblimin e lindjes të pagueshëm pas lindjes së fëmijës, sepse ajo nuk ishte shtetase Hungareze. Bashkëshorti i saj u përpoq të merrte shpërblimin por u refuzua nga qeveria, e cila tha se shpërblimi paguhej vetëm për nënat. GJEDNJ-ja vendosi se ajo ishte diskriminuar për shkak të atësisë (dhe jo gjinisë), sepse prindërit meshkuj birësues ose kujdestarët meshkuj kishin të drejtë të pretendonin shpërblimin, ndërsa baballarët natyralë nuk kishin të drejtë.Prandaj ka shkelje të nenit 14 të Konventes në lidhje me nenin 8 të konventës.

D.H. and others v. the Czech Republic [GC] (No. 57325/00), 13 November 2007

Në çështjen D.H. dhe të tjerët kundër Republikës Çeke (D.H. and others v. the Czech Republic), u përdorën një seri testesh për të përcaktuar inteligjencën dhe përshtatshmërinë e studentëve me synimin për të përcaktuar nëse ata duhet të zhvendoseshin nga institucionet e zakonshme arsimore dhe të kalonin në shkolla të posaçme. Këto shkolla të posaçme ishin ngritur për studentët me aftësi të kufizuar inteligjence dhe burime të tjera me vështirësi për të mësuar. I njëjti test u zbatua për të gjithë studentët që shqyrtoheshin për t’u zhvendosur në shkolla të posaçme. Megjithatë, në praktikë testimi ishte krijuar për popullsinë e zakonshme Çeke me pasojën se studentët Rom kishte më shumë të ngjarë të dilnin keq – gjë e cila ashtu ndodhi, me pasojën se nga 50 deri 90 për qind e fëmijëve Rom u arsimuan jashtë sistemit kryesor shkollor. GJEDNJ-ja vendosi se ky ishte një rast i diskriminimit të tërthortë. Prandaj ka shkelje të nenit 14 të Konventes. 

CASE OF GUTSANOVI v. BULGARIA (Application no. 34529/10) of 15/01/2014.

Ankuesi i parë, z. Borislav Gutsanov, është anëtar i parlamentit për Partinë Socialiste, anëtar i Byrosë Ekzekutive Qendrore të Partisë Socialiste dhe nënkryetar i degës së saj rajonale. Në kohën përkatëse ai ishte kryetari i këshillit bashkiak të Varna, i zgjedhur nga lista e partisë së tij. Aplikantët pohuan se mënyra në të cilën operacioni policor në shtëpinë e tyre ishte kryer ishte i papajtueshëm me nenin 3 të Konventës. Më 31 mars 2010, para agimit, një grup policësh të maskuar dhe të armatosur rëndë kishin detyruar rrugën e tyre në shtëpinë e tyre pa autorizimin paraprak. Zyrtarët e posaçëm kishin hyrë në dhomën e gjumit të z. Dhe znj. Gutsanovi dhe vunë armët e tyre në dy vajzat e vogla të çiftit. Z. Gutsanov, një politikan me ndikim dhe i respektuar, ishte detyruar të binte në gjunjë dhe të mbante prangat.
Ankuesit pretenduan se operacioni policor në shtëpinë e tyre i kishte nënshtruar ato në trajtim të papajtueshëm me nenin 3 të Konventës.
 Gjykata, në mënyrë unanime, ka vendosur që ka pasur shkelje të nenit 3 në lidhje me ankuesit;

MOCANU AND OTHERS v. ROMANIA (Applications nos. 10865/09, 45886/07 and 32431/08) of 17 September 2014

MOCANU AND OTHERS v. ROMANIA (Applications nos. 10865/09, 45886/07 and 32431/08) of 17 September 2014

Znj. Anca Mocanu dhe z. Marin Stoica pohuan se shteti i paditur kishte dështuar në detyrimet e tij sipas aspektit procedural të neneve 2 dhe 3 të Konventës. Në aplikimet e tyre përkatëse, aplikantët individualë pohuan se ishin viktima të goditjes së dhunshme në demonstratat antiqeveritare të zhvilluara në Bukuresht në qershor të vitit 1990 dhe pretendonin se asnjë hetim efektiv nuk ishte kryer në ato ngjarje. Duke iu referuar ngjarjeve të njëjta, shoqata ankuese u ankua për kohëzgjatjen e procedurës penale në të cilën ajo ishte bashkuar si palë civile.
Gjykata vendosi se ka pasur shkelje të aspektit procedural të nenit 2 të Konventës në lidhje me Znj. Anca Mocanu;
Ka pasur shkelje të aspektit procedural të nenit 3 të Konventës në lidhje me z. Marin Stoica;

VELYO VELEV v. BULGARIA (Application no. 16032/07) of 27 May 2014

VELYO VELEV v. BULGARIA (Application no. 16032/07) of 27 May 2014

There has been a violation of Article 2 of Protocol No. 1 to the Convention;

MEHMET ŞENTÜRK AND BEKİR ŞENTÜRK v. TURKEY (Application no. 13423/09) of 9 April 2013

CASE OF MEHMET ŞENTÜRK AND BEKİR ŞENTÜRK v. TURKEY (Application no. 13423/09)  of  09/07/2013

Ankuesit pretenduan se znj. Şentürk humbi jetën për shkak të neglizhencës së rëndë nga ana e mjekëve dhe mamive të përfshira. Ata konsideruan se kjo vdekje mund të ishte lehtësisht e ndaluar nëse mjekët dhe / ose mamitë kishin vepruar në përputhje me detyrat e tyre dhe kodin e tyre profesional. Përkundrazi, ata kishin shkelur rëndë detyrat e tyre. Në këtë drejtim, aplikantët gjithashtu pohuan se ngjarjet në fjalë nuk duhet të klasifikohen si neglizhencë e thjeshtë, por si vrasje. Ankuesit pretendonin se kishte pasur një shkelje të së drejtës për jetë të gruas dhe nënës së tyre dhe të fëmijës që mbante, duke shkelur nenin 2 të Konventës.

Ka pasur një shkelje substanciale të nenit 2 të Konventës për shkak të vdekjes së znj. Menekşe Şentürk;

Ka pasur një shkelje procedurale të nenit 2 të Konventës;

FABRIS v. FRANCE (Application no. 16574/08) 7 February 2013

FABRIS v. FRANCE (Application no. 16574/08) 7 February 2013

Aplikanti u ankua se, si një fëmijë "i lindur nga shkelja kurorës", ai ishte
të paaftë për të mbrojtur të drejtat e trashëgimisë së tij dhe që të tilla të pajustifikuara
diskriminimi vazhdoi pas vendimit të Gjykatës në Mazurek dhe pavarësisht nga miratimi i ligjit të vitit 2001.
Ai pretendoi se kishte pasur një shkelje të nenit 14 të Konventës së marrë në lidhje me nenin 1 të Protokollit nr. 1

Gjykata konstatoj se ka shkelje te nenit 14 te Konventes ne lidhje me nenin 1 te Protokolit 1

STAMOSE v. BULGARIA (Application no. 29713/05) 27 November 2012

 

Kërkuesi u ankua në bazë të Nenit 2 të Protokollit nr. 4 se ndalimi i largimit të tij nga territori i Bullgarisë ishte i pajustifikuar dhe joproporcional.

Kerkuesi pretendonte, në veçanti, se një ndalim për largimin e tij nga territori i Bullgarisë për një periudhë prej dy vjetësh për shkak të shkeljeve të ligjeve të imigracionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ishte i pajustifikuar; se kjo ndalesë, e cila e kishte penguar atë të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jetonte nëna dhe vëllai i tij, kishte përbërë një ndërhyrje të pajustifikuar në jetën e tij familjare; dhe se në shqyrtimin e kundërshtimit të tij ligjor ndaj ndalimit gjykatat nuk e kishin shqyrtuar proporcionalitetin e saj.

Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të nenit 2 të Protokollit nr. 4

 

STANEV v. BULGARIA (Application no. 36760/06) of 17 January 2012

Aplikuesi parashtroi se kushtet e këqija të jetesës në Pastra në shtëpi të kujdesit social, në veçanti të ushqimit të pamjaftueshëm, kushteve të mjerueshme sanitare, mungesës së ngrohjes, trajtimit mjekësor të detyruar, dhomave të mbipopulluara dhe mungesës së aktiviteteve terapeutike dhe kulturore, përbën trajtim të ndaluar nga neni 3.

Gjykata vendosi unanimisht se ka pasur shkelje të neni 3 Konventës, dhe ne lidhje me nenin 13;

VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE (Applications nos. 29381/09 and 32684/09) 7 November 2013

Ankuesit pretenduan se fakti që sindikatat civile paraqiten me Ligjin nr. 3719/2008 u hartuan vetëm për çiftet e përbërë nga të rritur të ndryshëm të seksit që shkelin të drejtën e tyre për respektimin e jetës së tyre private dhe familjare dhe përbënin një diskriminim të pajustifikuar midis çifteve të gjinisë së ndryshme dhe të gjinisë së njëjtë, në dëm të këtij të fundit. Ata u mbështetën në nenin 14 të Konventës së marrë në lidhje me nenin 8

Gjykata ka vendos se ka pasur shkelje të nenit 14  në lidhje me nenin 8 të Konventës;

Perisan and Others v. Turkey  application no. 12336/03 of 20.05.2010

Kërkesa për Perisan dhe të tjerët kundër Turqisë nr. 12336/03 e 20.05.2010

Shkelja e nenit 2: forca e përdorur kundër të burgosurve për të shuar shqetësimet në një burg, që kishte çuar në vdekjen e tetë prej tyre, nuk kishte qenë "absolutisht e domosdoshme" brenda kuptimit të nenit 2 dhe Gjykata konstatoi se kishte pasur një shkelje të nenit 2 në lidhje me tetë të burgosurit që kanë vdekur dhe gjashtë që kanë mbijetuar lëndimet e tyre.

Wasilewska and Kalucka v. Poland 23.02.2010 aplication no. 28975/04 and 33406/04

Wasilewska and Kalucka v. Poland 23.02.2010 aplication no. 28975/04 and 33406/04

The case concerned the death of a suspect during an anti-terrorist operation. Violation of Article 2: the Polish Government had failed to submit any comments regarding the proportionality of the level of force used by the police, the organisation of the police action and whether an adequate legislative and administrative framework had been put in place to safeguard people against arbitrariness and abuse of force.

 

BAKA v. HUNGARY Application no. 20261/12

Aplikanti u ankua se atij i ishte mohuar qasja në një gjykatë për të mbrojtur të drejtat e tij në lidhje me shkarkimin e tij të parakohshëm si President i Gjykatës Supreme. Ai pretendoi se shkarkimi i tij ishte rezultat i legjislacionit në nivel kushtetues, duke e privuar atë nga çdo mundësi për të kërkuar shqyrtim gjyqësor, qoftë edhe nga Gjykata Kushtetuese.

          Gjykata vendosi se ka pas shkelje te nenit 6 § 1 te Konventes, gjithashtu edhe të nenit 10 të konventës