decisionsOverview*

Praktika gjyqësore e GjEDNj
Z v. FINLAND (Application no. 22009/93)25 February 1997

 Z v. FINLAND (Application no. 22009/93)25 February 1997

Aplikantja pretendonte se ajo kishte qenë viktimë e shkeljeve të nenit 8 të Konventës (neni 8)

     Në kërkesën e saj për Komisionin, ajo u ankua, ndër të tjera, për dështimin e autoriteteve finlandeze për të parandaluar zbulimin nga shtypi të identitetit të saj dhe gjendjen e saj mjekësore si bartës të HIV dhe ndërprerjen e kontratës së saj të punës. Pas vendimit të Komisionit, duke e deklaruar kërkesën si të pranueshme dhe duke marrë parasysh informatat e reja të marra gjatë rrjedhës së procedurës para saj, ajo shtjelloi këto pretendime duke pohuar se informacioni në fjalë ishte zbuluar nga policia apo autoriteti tjetër publik.

Gjykata vendosi:

1. Që urdhrat kërkojnë që këshilltarët mjekësor të aplikantit të japin dëshmi nuk përbën shkelje të nenit 8 të Konventës (neni 8);

 2. Vendos që sekuestrimi i të dhënave mjekësore të aplikantit dhe përfshirja e tyre në dosjen hetimore nuk kanë shkaktuar shkelje të nenit 8;

 3. Vendos njëzëri se urdhri për të bërë transkriptin e provave të dhëna nga këshilltarët e saj mjekësor dhe dokumentet e saj mjekësore të arritshme për publikun në vitin 2002, nëse zbatohet, përbëjnë shkelje të nenit 8;

 4. Vendos njëzëri se zbulimi i identitetit dhe gjendjes mjekësore të aplikantit nga Gjykata e Apelit e Helsinkit përbënte shkelje të nenit 8 (neni 8);

JALLOH v. GERMANY (Application no. 54810/00) 11 July 2006

JALLOH v. GERMANY (Application no. 54810/00) 11 July 2006

     Më 29 tetor 1993, katër policë me rroba të thjeshta e vëzhguan kërkuesin në të paktën dy raste të ndryshme duke marrë një gotë të vogël plastike (një të ashtuquajtur "flluskë") nga goja e tij dhe duke  ia dorëzuar një personi tjetër në këmbim të parave. Duke besuar se këto çanta përmbanin drogë, oficerët e policisë shkuan për të arrestuar aplikantin, pasi ai gëlltiti një flluskë tjetër që kishte ende në gojë. Oficerët e policisë nuk gjetën drogë tek aplikanti. Meqenëse vonesa e mëtejshme mund të kishte penguar kryerjen e hetimit, prokurori publik urdhëroi që mjeku të administronte emetiket-stimulimin e vjelljes (Brechmittel) ndaj aplikantit nga ana e mjekut, me qëllim që të provokonte vjellje të qeseve (Exkorporation). Aplikanti u dërgua në një spital në Wuppertal-Elberfeld. Sipas qeverisë, mjeku që do të administronte emetikën e pyeti kërkuesin për historinë e tij mjekësore (një procedurë e njohur si marrja e një anamneze). Kjo u kundërshtua nga kërkuesi, i cili pretendonte se nuk ishte marrë në pyetje nga një mjek. Pasi që aplikanti refuzoi të merrte medikamentet e nevojshme për të provokuar të vjella, ai u ndal dhe u immobilizua nga katër policë. Mjeku i dha atij me forcë një tretje kripë dhe shurup ipecacuanha emetike përmes një tubi të futur në bark të tij përmes hundës. Përveç kësaj, mjeku injektoi atë me apomorfin, një tjetër emetik që është një derivat i morfinës. Si rezultat, aplikanti vjelli një qese që përmban 0.2182 gram kokainë.

     Aplikanti pretendonte, në veçanti, se administrimi me forcë i emetikëve për të marrë prova për një vepre droge përbën trajtim çnjerëzor dhe degradues të ndaluar nga neni 3 i Konventës. Ai më tej pohoi se përdorimi i kësaj prove të fituar në mënyrë të paligjshme në gjykim të tij shkeli të drejtën e tij për të një gjykim të drejtë të garantuar me nenin 6 të Konventës. Në parashtresën e ankuesit, administrimi i emetikës me forcë përbënte gjithashtu një ndërhyrje joproporcionale me të drejtën e tij për respektimin e jetës së tij private bazuar në nenin 8 të Konventes..

Sipas ankuesit, administrimi i emetikës me forcë kishte përbërë një ndërhyrje serioze në integritetin e tij fizik dhe përbënte një kërcënim serioz për shëndetin e tij dhe madje edhe jetën, pasi që emetiket e përdorur - shurupe ipecacuanha dhe apomorphine - mund të kishin provokuar anën kërcënuese për jetën. Futja e një tubi me forcë përmes hundës së një të dyshuari që nuk ka bashkëpunuar në procedurë mund të ketë shkaktuar dëme në hundë, në fyt dhe në gullet dhe madje edhe në qese të drogës. Rreziku i administrimit të emetikës me forcë u ilustrua nga fakti se tashmë kishte rezultuar me vdekjen e dy të dyshuarve në Gjermani.

Gjykata vendosi;

1. Ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës;

2. Ka pasur shkelje të nenit 6 të Konventës;

GILLOW v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 9063/80) 24 November 1986

GILLOW v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 9063/80) 24 November 1986

       Ankesa kryesore e ankuesve ishte drejtuar kundër Ligjeve të Strehimit të Guernsey dhe veprimi i tyre në rastin e tyre të veçantë, të cilin ata e parashtruan i kishin privuar nga të drejtat e tyre të banimit. Kjo ankesë u shoqërua me pretendimin se ligjet e përmendura ishin "legjislacion zëvendësues i emigracionit" dhe për këtë arsye të pavlefshme me kushtetutën. Guernsey nuk kishte juridiksion për të nxjerrë ligje mbi çështjet e emigracionit dhe nacionalitetit. Aplikantët gjithashtu pohuan se procedura e ndjekur në lidhje me ankesën kundër refuzimit të licencave për të zënë shtëpinë e tyre "Whiteknights" dhe me ndjekjen e tyre pasuese për okupim të paligjshëm ishte i padrejtë dhe ishte kryer nën një sistem arkaik ligjor dhe gjyqësor që nuk kishte pavarësi. Ata u mbështetën, ndër të tjera, në nenet 6, 8, 14 dhe 18 të Konventes.

      Sipas ankuesve, ata kishin krijuar  "Whiteknights" si shtëpinë e tyre në vitin 1958. Edhe pse ata më pas kishin lënë Guersejn, ata kishin ruajtur pronësinë e shtëpisë, për të cilën ata gjithmonë kishin për qëllim të ktheheshin dhe kishin mbajtur mobiljet e tyre në të. Me kthimin e tyre në vitin 1979, ata jetonin në pronë me qëllim të marrjes së vendbanimit të përhershëm sapo të përfundoheshin negociatat me Autoritetin e Strehimit lidhur me statusin e tyre të banimit dhe u kryen riparimet e nevojshme.

 Gjykata vendosi:

   1.  Se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës sa i përket kushteve të legjislacionit të kontestuar;

 2. Se ka pasur shkelje të nenit 8 (neni 8) i Konventës sa i përket zbatimit të legjislacionit të kontestuar në rastin e aplikantëve

CAMPBELL v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 13590/88) 25 March 1992

CAMPBELL v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 13590/88) 25 March 1992

Z. Campbell paraqiti kërkesën e tij në Komision më 14 janar 1986. Ai u ankua për ndërhyrjen e autoriteteve të burgut me korrespondencën e tij me avokatin e tij, Komisionin dhe një deputet në kundërshtim me nenin 8. Ankuesi u ankua se korrespondenca nga avokati i tij dhe Komisioni u hap dhe u lexua nga autoritetet e burgjeve.

Gjykata vendosi:

1. Që ndërhyrja në korrespondencën e aplikantit me avokatin e tij ka shkaktuar shkelje të nenit 8

 2. Që ndërhyrja në korrespondencën e aplikantit me Komisionin e ka shkaktuar shkelje të nenit 8

Guerra k. Italise

4967/89   |   Legal Summary   |   19/02/1998

 

Në rastin Guerra dhe të tjerët, Gjykata vërtetoi se Italia e kishte shkelur nenin 8, në aspektin e jetës private dhe familjare, lidhur me atë se kishte dështuar në informimin e popullatës lokale rreth faktorëve të rrezikut dhe rreth mënyrës së veprimit në rast të ndonjë aksidenti në fabrikën kimike që gjendej në afërsi. Paditësit shprehimisht i kishin kërkuar ato informata nga autoritetet kompetente vendore. Ato përfundimisht ishin dhënë vetëm pas mbylljes së prodhimit industrial.

 

Smaltini v. Italy

Smaltini v. Italy
24 Mar. 2015

Ky rast kishte të bënte me efektin e ndikimit mjedisore, të shkaktuar nga veprimtaria e fabrikes së çelikut, mbi shëndetin e aplikantit të parë, i cili vdiq nga leukemia. Burri i saj dhe fëmijët, të cilët kanë parashtruar kërkesën në GJEDNJ, pohojnë në mënyrë të veçantë mbi ekzistencën e një lidhje shkakore midis emetimeve të dëmshme nga fabrika dhe zhvillimit të kancerit të aplikantit. Gjykata e shpalli kërkesën si qartazi të pabazuar. Sipas mendimit të Gjykatës, aplikanti nuk kishte demonstruar, në dritën e të dhëna shkencore të disponueshme në kohën e ngjarjeve, se kishte pasur një shkelje të këtij aspekti procedural të së drejtës së saj për jetë.

Özel dhe të tjetër kundër Turqisë

Özel dhe të tjetër kundër Turqisë 17 nëntor 2015

Ky rast kishte të bënte me vdekjen e anëtarëve të familjes së aplikantëve, të cilët u varrosën të gjallë nën ndërtesat që u rrëzuan në qytetin e Çınarcık - të vendosura në një rajon të klasifikuar si "Zona kryesore e rrezikut" në hartën e aktivitetit sizmik - në një tërmet më 17 gusht 1999, një nga tërmetet më vdekjeprurëse të regjistruara ndonjëherë në Turqi. Gjykata vendosi që kishte pasur shkelje të nenit 2 të Konventës, duke parë në veçanti që autoritetet turke nuk kishin vepruar menjëherë në përcaktimin e përgjegjësive dhe rrethanave të shembjes së ndërtesave, të cilat kishin shkaktuar vdekjet. Në të vërtetë, rëndësia e hetimit duhet të i kishte shtyrë autoritetet të merren me të menjëherë për të përcaktuar përgjegjësitë dhe rrethanat në të cilat ndërtesat u rrënuan, dhe kështu të shmanget çdo tolerancë në veprimet e paligjshme.

GOLDER v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 4451/70) 21 February 1975

 GOLDER v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 4451/70) 21 February 1975 

Çështja e Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar kishte të bënte me një të burgosur të cilit i ishte refuzuar leja për të kontaktuar me avokatin e tij për të paraqitur çështjen e tij civile për shpi e kundër një ofi ceri burgu. Gjykata u shpreh se kjo ishte shkelje e Nenit 6 – e drejta për akses në gjykatë nuk duhet vetëm të ekzistojë, por duhet të jetë gjithashtu efektive. Gjykata u shpreh gjithashtu se pamundësia e një të burgosuri për të patur konsultime konfi denciale përveç seancës gjyqësore me një avokat e privonte atë nga e drejta për akses në gjykatë.

Njëkohësisht edhe refuzimi i i peticionit të aplikantit nga ana sekretarit për ta kontaktuar avokatin e tij, poashtu pati shkelje  "të drejtës për respektimin e korrespodencës", e garantuar me nenin 8 të Konventës.

Gjykata vendosi:

1. Se ka pasur shkelje të nenit 6 paragrafi 1.

 2. Se ka pasur shkelje të nenit 8.

 

HUSAYN (ABU ZUBAYDAH) v. POLAND

https://hudoc.echr.coe.int/eng#_Toc393886343

Kërkuesi u ankua se autoritetet polake, duke shkelur nenin 13 të marrë veçmas dhe në lidhje me nenet 3, 5 dhe 8 të Konventës, kishin mohuar të drejtën e tij për një mjet efektiv për shkak të dështimit për të kryer një hetim efektiv lidhur me pretendimet e tij për shkelje të Konventës

Aziatikët e Afrikës Lindore kundër Mbretërisë së Bashkuar (3 E.H.R.R. 76) 15 Dhjetor 1973

Përmbledhje: Burrave te shtetasve të Britanisë së Madhe që tashmë banojnë në Mbretërinë e Bashkuar iu mohua hyrja në përputhje me Ligjin e Emigrantëve të Commonwealth të vitit 1962, të ndryshuar me Ligjin e Emigrantëve të Commonwealth të vitit 1968 dhe Ligjin e Ankesave të Emigracionit të 1969. Ligji i nënshtrohej kontrollit të imigracionit qytetarëve të Mbretërisë së Bashkuar dhe kolonive të Afrikës Lindore që ishin me origjinë aziatike. Ligji përjashtoi nga imigrimi gratë e shtetasve të Komonuelthit, me banim në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk siguroi një përjashtim të ngjashëm për burrat.

Diskriminimi racor, trajtimi degradues (neni 3)

Për të veçuar publikisht një grup personash për trajtim diferencial mbi bazën e racës mund të përbëjë një formë të veçantë të keqtrajtimit ndaj dinjitetit njerëzor dhe prandaj mund të jetë i aftë të krijojë një trajtim degradues në kundërshtim me nenin 3

Ramirez Sanchez v. France [GC], no. 59450/00

Në këtë çështje Gjykata theksoi se shteti duhet të sigurojë që të burgosurit që arrestohen të kenë kushte që janë në përputhje me respektimin e dinjitetit të tyre njerëzor, dhe që mënyra dhe metoda e ekzekutimit të masës nuk i krijon shqetësime ose vështirësi me një intensitet që tejkalon nivelin e pashmangshëm të vuajtjes,  dhe që, duke pasur parasysh kërkesat praktike të burgimit, shëndeti dhe mirëqenia e tyre të jenë siguruar në mënyrë adekuate.

Svinarenko and Slyadnev v. Russia

Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC], nos 32541/08 and 43441/08, § 133, 17 July 2014

 

GJEDNJ arriti në përfundimin se ‘mbajtja e një personi në një kafaz metalik gjatë një procesi gjyqësor përbën në vetvete - duke pasur parasysh natyrën e tij objektive degraduese e cila është e papajtueshme me standardet e sjelljes së qytetëruar që janë shenjë dalluese e një shoqërie demokratike  - një sulm ndaj dinjitetit njerëzor duke shkelur nenin 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Matyjek v. Poland

Matyjek v. Poland, no. 38184/03, ECHR 2007

https://www.legal-tools.org/doc/fbc8d9/pdf/

Gjykata duke konstatuar shkelje të nenit 6 para. 3 të KEDNJ-së theksoi se i pandehuri duhet të ketë qasje të pakufizuar në dosjen e çështjes dhe përdorim të pakufizuar të ndonjë shënimi, përfshirë, nëse është e nevojshme, mundësinë e marrjes së kopjeve të dokumenteve përkatëse. 

Jespers v. Belgium

Jespers v. Belgium, no. 8403/78, Vendim i Komisionit, 15 Tetor 1980

Në këtë çështje gjyqësore Komisioni ka theksuar se procesi i drejtë gjyqësor kërkon zbulimin adekuat të të dhënave për palën mbrojtjëse, përpara gjykimit dhe në kohën e mjaftueshme për të mundësuar përdorimin e tij efektiv në përgatitjen e mbrojtjes, të çdo materiali adekuat për të ndihmuar mbrojtjen.

Baytar v. Turkey

Baytar v. Turkey, no. 45440/04, § 50, 14 October 2014 Në këtë rast GJEDNJ ka vendosur se një i akuzuar ka të drejtë të ndihmohet falas nga një përkthyes gjatë procedurave hetimore penale, nëse pengesat gjuhësore parandalojnë të akuzuarin të ketë një kuptim të plotë të pasojave të heqjes dorë nga të drejtat e tij ose saj. Kërkuesja, znj. Baytar u mor në pyetje në paraburgim policor pa ndihmën e një përkthyesi dhe argumentoi se kjo shkelte të drejtën e saj për një seancë të drejtë dhe ndihmën e një përkthyesi sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Gjykata vendosi që kur të arrestuarit nuk kuptojnë gjuhën e procedurës, shtetet kanë detyrimin të japin ndihmë falas për përkthim në fillim të procedurës së hetimit.

Moreno Gómez kundër Spanjës

Moreno Gómez v. Spain, no. 4143/02,ECHR 2004
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka vendosur për herë të parë kundër një vendi nënshkrues për shkeljen e të drejtave duke mos ndërmarrë veprime për të mbrojtur një kërkues nga ndotja e zhurmës. Zhurma e tepërt nuk është konstatuar më parë të jetë shkaku i shkeljes së nenit 8 të Konventës.

Hatton and Others v. the United Kingdom

Rasti kishte të bëjë me shqetësimet e zhurmës në afërsi të Aeroportit Heathrow të Londrës dhe në veçanti përshtatshmërisë së studimeve të kryera nga autoritetet para zbatimit të një sistemi të kuotave të zhurmës. Çështja ishte nëse autoritetet kishin kapërcyer kufirin e tyre të vlerësimit për të futur një regjim më lejues për fluturime natën në Heathrow. Vendimi i shkallës së parë shkoi në favor të aplikantëve. Shumica shqiptoi një parim që "shteteve u kërkohet të minimizojnë, sa të jetë e mundur, ndërhyrjen në këto të drejta [neni 8], duke u përpjekur të gjejnë zgjidhje alternative dhe duke kërkuar përgjithësisht të arrijnë qëllimet e tyre në mënyrën më të vogël të përsa i përket të drejtave të njeriut.  Çeshtja iu referua për shqyrtim Dhomës së Madhe, e cila kundërshtoi kërkesën, pasi konsideroi se ishte arritur një ekuilibër i drejtë midis interesave konkurruese në këtë rast. GJEDNJ konstatoi se shteti kishte vepruar në kufirin e saj të vlerësimit dhe deklaroi: "Mbrojtja e mjedisit duhet të merret në konsideratë nga qeveritë në veprimin brenda diferencës së tyre të vlerësimit ... por nuk do të ishte e përshtatshme që Gjykata të merrte një qasje të veçantë në këtë drejtim duke iu referuar një statusi të veçantë të të drejtave të njeriut në fushën e mjedisit".

Oluić v. Croatia

Oluić v. Croatia, no. 61260/08, §§ 52–62, 20 May 2010

Gjykata vendosi që gjersa nuk ka  njët ë drejtë për një mjedis të shëndosh sipas KEDNJ, kur një individ është direkt i prekur nga zhurma ose format e tjera të ndotjes, mund të zbatohet neni 8 i KEDNJ-së. Gjykata theksoi se ndërsa neni 8 në thelb ka për qëllim mbrojtjen e individit kundër ndërhyrjeve arbitrare nga autoritetet publike, ky nen mund të përfshijë autoritetet që marrin masa të cilat janë krijuar për të siguruar respektimin e jetës private, madje edhe në sferën e marrëdhënieve midis vetë individëve privatë. Sidoqoftë, për të përcaktuar nëse neni 8 është shkelur, një vëmendje e veçantë duhet kushtuar interesave konkurrues të individit dhe komunitetit. Gjykata gjeti se autoritetet përkatëse publike kishin dështuar t'i ndalonin palëve të treta që të shkelnin të drejtat e aplikantit sipas nenit  8 të KEDNJ-së.

Boyle and Rice v. the United Kingdom

Boyle and Rice v. the United Kingdom, 27 April 1988

E drejta për një mjet efektiv lind nëse aplikanti ka një ankesë "të diskutueshme" se ka pasur shkelje të së drejtës së Konventës. Edhe nëse Gjykata konkludon se
e drejta thelbësore nuk është shkelur, kjo nuk parandalon një ankesë sipas nenit 13 nga të qenit "i diskutueshëm". Gjykata ka thënë që edhe përkundër kushteve të neni 13, të lexuara fjalë për fjalë, se është e nevojshme të ekzistoj një shkelje e një dispozite tjetër "thelbësore"  që dispozita të jetë e zbatueshme, kjo në fakt nuk është një parakusht për sa kohë që
shkelja e pretenduar është "e diskutueshme". 

Namat Aliyev v. Azerbaijan

Namat Aliyev v. Azerbaijan, no. 18705/06, § 77, 8 April 2010.

Aplikantët, kandidatë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, ishin regjistruar vonë pas vendimeve të pretenduara fillestare arbitrare që refuzuan t'i regjistrojnë ata si kandidatë dhe thirrjet e tyre pasuese, duke i lënë ata një kohë shumë të shkurtër për të zhvilluar fushatat e tyre elektorale përkatëse. Aplikuesi i parë kishte vetëm një ditë të plotë për fushatë, aplikanti i dytë kishte vetëm tre ditë të plota, dhe aplikanti i tretë praktikisht nuk i ishte lënë kohë për fushatë. Regjistrimi në kohë i kandidatëve ishte thelbësor në mënyrë që ata të njiheshin për votuesit dhe të jenë në gjendje të përcjellin mesazhin e tyre politik gjatë periudhës së fushatës elektorale në përpjekje për të fituar vota dhe për t'u zgjedhur. Procedurat në çështjet aktuale iu nënshtruan një numri të vonesave që i atribuohen komisioneve zgjedhore dhe gjykatave, të cilat në disa raste kishin dhënë vendimet e tyre përkatëse në mënyrë të vonuar, ndonjëherë në shkelje të kufirit tre-ditor të përcaktuar me ligj. Vonesat në regjistrimet e aplikantëve nuk ishin të vogla. Aplikantët ishin regjistruar aq vonë dhe aq afër ditës së zgjedhjeve sa që ata nuk kishin një kohë të arsyeshme për të kryer fushata elektorale efektive. Regjistrimi i vonuar ishte për shkak të mungesës së masave mbrojtëse ndaj arbitraritetit në procedurat e regjistrimit të kandidatëve dhe vonesave në shqyrtimin e ankimeve të tyre nga autoritetet zgjedhore dhe gjykatat. Në rrethana të tilla, të drejtat elektorale të aplikantëve ishin kufizuar në atë masë sa të dëmtojnë ndjeshëm efektivitetin e tyre.

Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium

Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium: ECHR 2 MAR 1987

Gjykatë ka aprovuar mënyrën në të cilën një e drejtë 'institucionale' për të votuar është shndërruar në 'të drejtë subjektive të pjesëmarrjes -' e drejta e votës 'dhe' e drejta për të kandiduar në zgjedhje '. Gjykata theksoi se në kuadër të rendit të tyre të brendshëm ligjor, Shtetet Kontraktuese përcaktojnë të drejtat për të votuar dhe për tu votuar për zgjedhje, në kushte të cilat parimisht  janë paraparë me nenin 3. Shtetet kanë një shkallë të gjerë vlerësimi në këtë sferë, por është për Gjykatën që të përcaktojë në rastin e fundit nëse janë përmbushur kërkesat e Protokollit Nr. 1: pra që të zbatimi i kritereve nuk i kufizojnë të drejtat në fjalë në atë masë sa të dëmtojnë thelbin e tyre dhe t'i privojnë nga efektiviteti i tyre; që janë imponuar në ndjekje të një qëllimi të ligjshëm; dhe që mjetet e përdorura nuk janë disproporcionale. Në veçanti, kushtet e tilla nuk duhet të pengojnë ‘shprehjen e lirë të mendimit të njerëzve në zgjedhjen e legjislaturës’.

Kozacıoğlu v. Turkey

 

Kozacıoğlu v. Turkey [GC], no. 2334/03, § 63, 19 February 2009: Gjykata ka sqaruar se [shqetësimi] që ka të bëjë me këtë ekuilibër është reflektuar në strukturën e nenit 1 të Protokollit Nr. 1 në tërësi, duke përfshirë, pra,  fjalinë e dytë, e cila duhet të lexohet në dritën e parimit të përgjithshëm të përcaktuar në fjalinë e parë. Në veçanti, Gjykata ka theksuar se duhet të ekzistoj një marrëdhënie e arsyeshme e proporcionit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të realizohet nga çdo masë e zbatuar nga Shteti, përfshirë masat që privojnë një person nga pasuritë e tij. 

Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July

Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July 1989: Aplikantit iu hoq një licencë e alkoolit për një restorant me efekt të menjëhershëm për shkak të parregullsive financiare duke ndikuar në mbylljen e restorantit. Qeveria argumentoi se një licencë për të shitur pije alkoolike nuk mund të konsiderohej si një" posedim "në kuptimin e nenit 1 të Protokollit. Sidoqoftë, si Komisioni, ashtu edhe Gjykata mendon se interesat ekonomike të lidhura me drejtimin e [restorantit] ishin posedime ’për qëllimet e nenit 1 të Protokollit. Në të vërtetë, Gjykata ka gjetur tashmë që mirëmbajtja e licencës ishte një nga kushtet kryesore për ushtrimin e biznesit të ndërmarrjes së aplikantit dhe se tërheqja e saj kishte efekte të dëmshme në vlerën e restorantit. Një tërheqje e tillë, pra, përbën, në rrethanat e çështjes, një ndërhyrje në të drejtën e [kërkuesit] për 'gëzimin paqësor të [pasurive] të tij ”.” Lejet e dhëna për restorant u konsideruan si' pasuri 'në kuptimin e nenit 1. Ndërhyrja në të drejtat pronësore u konsiderua proporcionale ndonëse aplikantit nuk iu ofrua asnjë kompensim  për humbjen e shkaktuar dhe efekti i legjislacionit u vlerësua si i rëndë.

Marguš kundër Kroacisë

Më 27 maj 2014, Dhoma e Madhe e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dha aktgjykimin e saj në çështjen Marguš kundër Kroacisë. Kërkuesi, i cili kishte shërbyer në Ushtrinë Kroate, ishte dënuar për krime lufte në 2007, pas një vendimi të mëparshëm në 1997 për t'i dhënë atij amnisti për këto krime. Një shumicë e Dhomës së Madhe u përqendrua në Nenet 2 dhe 3 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (Konventa) dhe të drejtës së përgjithshme ndërkombëtare për të argumentuar se neni 4 i Protokollit Nr. 7 i Konventës (e drejta për të mos u gjykuar ose ndëshkuar dy herë ) ishte i pa zbatueshëm në këto rrethana dhe që pretendimi i ankuesit për këtë pikë ishte i papranueshëm. Dhoma e Madhe gjithashtu vendosi që nuk kishte pasur shkelje të nenit 6 të Konventës (e drejta për një gjykim të drejtë).

Sergey Zolotukhin v. Russia

Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], no. 14939/03, § 108, ECHR 2009: Gjykata në këtë rast ka gjetur se kërkuesi ishte i dënuar për "vepra të vogla" në procedurat administrative të cilat duhet të asimilohen në "procedurë penale" brenda kuptimit autonom të Konventës. Pasi dënimi i tij u bë "i formës së prerë", kundër tij u ngritën disa kallëzime penale. Prej tyre, një shumicë iu referua sjelljes së kërkuesit në periudha të ndryshme ose në lokacione të ndryshme. Sidoqoftë, akuza për "prishje të rendit" i referohej saktësisht të njëjtës sjellje si bindjen e mëparshme për "vepra të vogla të prishjes së rendit" dhe gjithashtu përfshinte të njëjtat fakte. Gjykata konsideroi se procedurat e ngritura kundër ankuesit sipas nenit 213 § 2 (b) të Kodit Penal në fjalë në thelb përbënin të njëjtin vepër si ajo për të cilën ai ishte dënuar tashmë me një vendim të formës së prerë sipas Nenit 158 të Kodit të kundërvajtjeve administrative. Prandaj, Gjykata konsideroi se ka pasur një shkelje të nenit 4 të Protokollit Nr. 7.