recommendationsOverview*

Raportet me rekomandime të IAP
Ankesa nr. 186/2017 Arben Hajrullahu

Raport  me rekomandime përkitazi me pretendimet e ankuesit për trajtim të pa barabartë të kandidatëve, në konkursin publik të datës 24 nëntor 2016, të shpallur nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, për zgjedhjen e personelit akademik për mësimdhënës, në Fakultetin Filozofik

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 214/2018 Raport me rekomandime në lidhje me arrestimin dhe largimin me forcë të gjashtë shtetasve turq nga territori i Republikës së Kosovës

Ex officio nr. 214/2018
Raport me rekomandime në lidhje me arrestimin dhe largimin me forcë të gjashtë shtetasve turq nga territori i Republikës së Kosovës.

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport me rekomandime përkitazi me monitorimin në pikat e kalimit të kufirit në: Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë,Pikën kufitare “Hani i Elezit”, Pikën kufitare “Vërmicë"

Hap rekomandimin

Raport me rekomandime lidhur me vizitën në Qendrën për Integrim dhe Rehabilitim të sëmurve kronik psikiatrik në Shtime

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport me rekomandime lidhur me vizitën në Qendrën për Integrim dhe Rehabilitim të sëmurve kronik psikiatrik në Shtime

Hap rekomandimin

Raport me rekomandime lidhur me vizitën në në Burgun e Sigurisë së Lartë

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport me rekomandime lidhur me vizitën në në Burgun e Sigurisë së Lartë

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport me rekomandime lidhur me vizitën në Institutin Special në Shtime

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport me rekomandime lidhur me vizitën në Institutin Special në Shtime

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport me rekomandime lidhur me monitorimin në Qendrën e Mbajtjes për të Huajt në Vranidoll

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport me rekomandime lidhur me monitorimin në Qendrën e Mbajtjes për të Huajt në Vranidoll

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport lidhur me vizitën në Shtëpinë për Personat e Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport lidhur me vizitën në Shtëpinë për Personat e Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport lidhur me Vizitat në Stacionet Policore

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport lidhur me Vizitat në Stacionet Policore

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport me rekomandime përkitazi me monitorimin në Qendrën për Azilkërkues

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport me rekomandime përkitazi me monitorimin në Qendrën për Azilkërkues

Hap rekomandimin

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS Raport me rekomandime përkitazi me monitorimin në Qendrën Rajonale të Mbajtjes në Prishtinë

RAPORT I MEKANIZMIT KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Raport me rekomandime përkitazi me monitorimin në Qendrën Rajonale të Mbajtjes në Prishtinë

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 499/2016

Ex officio nr. 499/2016
Raport në lidhje me mosrespektimin e procedurave ligjore gjatë procesit të rekrutimit te personelit, sipas konkurseve të shpallura nga Drejtoritë Komunale të Arsimit në Republikën e Kosovës

Hap rekomandimin

Ankesa nr. 592/2016 Fatmir tasholli

Ankesa nr. 592/2016 Fatmir tasholli
Raport me rekomandime lidhur me mosllogaritjen e stazhit të punës për ish zyrtarët policor sipas mënyrës që rregullonte Ligji për Punë të Brendshme i vitit 1978

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 707/2017 Raport me rekomandime lidhur me lirinë e shprehjes (medieve) dhe sigurinë e gazetarëve

Ex officio nr. 707/2017
Raport me rekomandime lidhur me lirinë e shprehjes (medieve) dhe sigurinë e gazetarëve

Hap rekomandimin

Ankesa nr. 493/2018 Esat Beqiri Raport me rekomandime lidhur me respektimin e të drejtave të personave të dënuar për arsimim dhe edukim

Ankesa nr. 493/2018 Esat Beqiri
Raport me rekomandime lidhur me respektimin e të drejtave të personave të dënuar për arsimim dhe edukim

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 575/2016

Ex officio nr. 575/2016
Raport me rekomandime lidhur me të drejtën në arsim për personat e privuar nga liria - mosrespektimi i afatit ligjor për fillimin e procesit mësimor në Qendrën Korrektuese në Lipjan.

Hap rekomandimin

Ankesa nr: 12/2017 Mentor Dragusha dhe të tjerët

Ankesa nr: 12/2017 Mentor Dragusha dhe të tjerët
Raport lidhur me trajtimin e pabarabartë në caktimin e koeficientit të pagës për zyrtarët e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prishtinë
 

Hap rekomandimin

Ankesa nr. 160/2015 Bajram Kadrija kundër Komunës së Gjakovës Raport përkitazi me shkeljen e të drejtave që dalin nga marrëdhënia e punës

Ankesa nr. 160/2015
Bajram Kadrija kundër Komunës së Gjakovës
Raport përkitazi me shkeljen e të drejtave që dalin nga marrëdhënia e punës

Hap rekomandimin

Ankesa nr. 733/2015

Ankesa nr. 733/2015

Florije Govori - Fejzullahu kundër Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) Raport me rekomandime lidhur me dështimin e MASHT-it, për shqyrtim në afatin ligjor të ankesës së parashtruar nga znj. F. G.

Hap rekomandimin